Η φωτογραφία από το κανάλι άρδευσης του Ανάβαλου 8-10-2020 

Αυτές τις μέρες η επιτροπή της Βουλής Παραγωγής και Εμπορίου και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος σε κοινή συνεδρίαση κουβεντιάζουν το σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον».


Για τα απόβλητα πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι:


α) έως το έτος 2025, η χωριστή συλλογή για ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το εβδομήντα επτά τοις εκατό (77 %) αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος,


β) έως το έτος 2029, η χωριστή συλλογή για ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το ενενήντα τοις εκατό (90 %) αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος.


Με το σχέδιο νόμου μπαίνουν στη ζωή μας και οι κοινόχρηστες βρύσες από τους δήμους και η δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού. Άρθρο 5 παράγραφος 10


«Για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού υποχρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.» Για να δούμε πότε και πως θα εφαρμοστεί και πως θα βεβαιώνεται η ποιότητα της παροχής.


Εμείς όμως στην περιφέρεια Πελοποννήσου είμαστε άλλο κράτος Προχωράμε... σε εργοστάσια πυρόλυσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιους τέτοιους λόγους ότι η νέα επένδυση δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τους νέους στόχους της Ε.Ε. για την ανακύκλωση έχει μπλοκάρει όλη τη διαδικασία.


Οι στόχοι στα σχέδια νόμου είναι πάντα μεγαλεπήβολοι αλλά ποιος ελέγχει αν εφαρμόζονται;