ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ


Όλη η απόφαση για την ακύρωση της Ανάπλασης του Πάρκου Κολοκοτρώνη (διαύγεια)


Στον τοπικό πολιτικό στίβο πεδίο δόξης λαμπρό έγινε χθες η απόφαση της Αποκεντρώμης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας και Ιονίου, να ακυρώσει την Ανάπλαση του Πάρκου Κολοκοτρώνη
Ενστάσεις και πανηγυρισμοί από την πλευρά όσων δεν θέλουν την Ανάπλαση, έμμεσο υβρεολογίο και στοχοποίηση προσωπικοτήτων από τη πλευρά της δημοτικής αρχής. Οι ανακοινώσεις ανέφεραν μέχρι και ψεκασμένους πολίτες ή έστω κάτι σαν ψεκασμένοι. Το θέμα της έγκρισης θεωρείται στο δημόσιο διάλογο τυπική διαδικασία και το έργο, όπως τονίζεται από την πλευρά του Δημάρχου, θα γίνει πάση θυσία.

Ας δούμε το σκεπτικό της απόφασης όπως δημοσιοποιήθηκε ακριβώς στη Διαύγεια...
Τα στοιχεία του φακέλου από τα τα οποία προκύπτουν τα εξής:

 Με την αριθμ. 88/23-06-2020 προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων εγκρίνεται η μελέτη με τίτλο: «Ανάπλαση πάρκου Κολοκοτρώνη» που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας». Από το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ, μετά τη διαπίστωση απαρτίας έθεσε υπόψη το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «συζήτηση πρότασης Ανάπλασης Πάρκου Κολοκοτρώνη» και διόρθωσε τον τίτλο του θέματος στο ορθό, ήτοι: «έγκριση μελέτης Ανάπλασης Πάρκου Κολοκοτρώνη».

 Η εν λόγω απόφαση συνοδεύεται από την από 22.6.2020 έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Αργολίδας και το με αρ.πρωτ.

ΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ ΕΦΑΑΡΓΤΑΕΜΠ/299630/211170/5830/483/22.6.2020

απαντητικό έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση της αριθμ. 88/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, προβάλλοντας μεταξύ άλλων και τους εξής ισχυρισμούς:

(α) Μη νομίμως τέθηκε προς έγκριση η μελέτη ανάπλασης του Πάρκου Κολοκοτρώνη αφού τέτοιο θέμα ουδόλως υπήρχε στην ημερήσια διάταξη που απεστάλη προς του Δημοτικούς Συμβούλους. Η με αριθμ. 8396/19.6.2020 Πρόσκληση του Δ.Σ. του Δήμου Ναυπλιέων είχε ως θέμα τη «συζήτηση της μελέτης ανάπλασης του Πάρκου Κολοκοτρώνη» και όχι την έγκριση 5 της μελέτης ταύτης. Ο ισχυρισμός κρίνεται βάσιμος καθώς κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν.2690/99 και της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, ο Πρόεδρος του Δ.Σ μετά τη διαπίστωση της απαρτίας του Δ.Σ, διόρθωσε τον τίτλο του προς συζήτηση θέματος από: «συζήτηση πρότασης Ανάπλασης Πάρκου Κολοκοτρώνη» σε «έγκριση μελέτης Ανάπλασης Πάρκου Κολοκοτρώνη».

β) Με την προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίθηκε ανάπλαση του Πάρκου, χωρίς να υπάρχει εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ.Ναυπλιέων, όπως προβλέπεται με τη διάταξη του άρθρου 73 του ν.3852/2020 σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπάρχει εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για θέματα «ανάπλασης» περιοχών. Ο ισχυρισμός κρίνεται βάσιμος, καθώς δεν προηγήθηκε της προσβαλλόμενης απόφασης, η προβλεπόμενη από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 73 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

γ) Η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη χωρίς την απαιτούμενη έγκριση της μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Πολιτισμού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, δεδομένου ότι το Πάρκο Κολοκοτρώνη περιλαμβάνεται εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Ναυπλίου και ευρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής (Π.Δ. 26.1.2989 (ΦΕΚ Δ 38/1989) που εποπτεύεται από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΠΔ ΑΡΙΘ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ50/62380/1914 (ΦΕΚ ΑΑΠ 181 20.7.2011). Ο ισχυρισμός κρίνεται βάσιμος καθώς η κρινόμενη απόφαση ελήφθη, κατά παρέκκλιση του ν. 3028/2002, ήτοι χωρίς την προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», αφού, όπως προκύπτει από το με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ/ Φ 04-β/25-6-2020) έγγραφο της εν λόγω αρχής (μεταγενέστερο της προσβαλλόμενης απόφασης), ζήτησε από το Δήμο Ναυπλιέων να της υποβάλλει άμεσα την εν λόγω μελέτη, για τις κατά νόμο ενέργειές της. Όπως δε, ειδικότερα, αναφέρεται σε αυτό «…εντός του πάρκου βρίσκεται Έφιππος Ανδριάντας Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με το μαρμάρινο μνημειακό βάθρο του, το σιδηρό κιγκλίδωμα που οριοθετεί το χώρο του ανδριάντα και τα τέσσερα (4) χυτοσιδηρά τηλεβόλα που είναι τοποθετημένα στις τέσσερις γωνίες του, διότι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με ιδιαίτερη ιστορική, εθνική και καλλιτεχνική αξία (Φ.Ε.Κ 407/ΑΑΠ/2013)…».

δ) Η προσβαλλόμενη απόφαση εγκρίθηκε χωρίς να υπάρχει η από το νόμο απαιτούμενη έγκριση της μελέτης αυτής από την αρμόδια δασική υπηρεσία, ήτοι τη Διεύθυνση Δασών Αργολίδας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Ο ισχυρισμός κρίνεται βάσιμος καθώς δεν έχει προηγηθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη έγκριση της μελέτης από την αρμόδια δασική υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθμ. 133384/6587/15 (ΦΕΚ 2828 Β/23-12- 15) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος. Επειδή, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιωδών τύπων καθίσταται μη νόμιμη και ακυρωτέα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε -Αποδεχόμαστε τις από 03.7.2020 και 07.7.2020 προσφυγές των κ.κ. Κ. Καράπαυλου κ.λπ. κατοίκων Ναυπλίου και Π. Αναγνωσταρά αντίστοιχα, κατά του κύρους της αριθμ. 88/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, και ακυρώνουμε αυτή, για τους λόγους που διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της παρούσας. Κατά της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε  γνώση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) που εδρεύει στην Τρίπολη (Τέρμα Ερυθρού Σταυρού - Τρίπολη – Τ.Κ. 221 00).


No comments: 

Powered by Blogger.